LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 29/8/2022 -04/9/2022)

Đăng lúc: 07:33:05 30/08/2022 (GMT+7)

                                                       

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Phân công thực hiên

Thứ 2 (29/08)

- Tựu trường. Lớp lao động theo lịch phân công
- Thành lập đội nghi thức
- Chọn thành lập đội văn nghệ
- 7h30: Tiếp thu NQ số 12
- 9h00 họp cốt cán nhà trường.

   - Toàn thể GV-HS- - Hòa TPT
- Tuyết; Nhung
- Đảng viên
- BGH mở rộng

Thứ 3 (30/08)

    - 7h15: Lao động  Thành phần Toàn thể CBGV,HS
 - 8h30: Họp phân công nhiệm vụ năm học.
 - Thông báo QĐ hội đồng coi thi, chẩm thi lại 
 - 1030h: Dự Hội Nghị thôn Xuân Sơn và  UBND xã
 - 14h00: HĐ thợ Sữa chữa CSVC

 - Toàn thể GV-HS 
 - CBGV,NV

 - Thường PHT
 - BGH
 - HT+ KToán

Thứ 4
(31/08)

    - 7h15: Lao động Thành phần Toàn thể CBGV,HS
 - 7h30: HS thi lại trong hè
 - 1030h: Dự Hội Nghị thôn Xuân Sơn và  UBND xã
 - Kết chuyển học sinh lên lớp trên hệ thống Vnedu.

 - Toàn thể GV-HS
 - QĐ HĐ thi
 - Tân
 - Tân PHT

Thứ 5(01/09)

    - 7h15: Lao động  Thành phần Toàn thể CBGV,HS 
 -  8h30: Tập luyện công tác Khái giảng (Toàn thể CBGV,HS)

 - 1030h: Dự Hội Nghị thôn Xuân Sơn và  UBND xã
 - 10h00: Họp xét học sinh lên lớp, ở lại lớp

    - Toàn thể GV-HS
 - Hòa, Tuyết, Sơn
 - HT + KT

 - BGH+GVCN

Thứ 6(02/09)

 - Nghỉ

    

Thứ 7(03/09)

 - Nghỉ

   

 CN
(04/09)

    - 7h15 : Họp Hội ý công tác tổng duyệt Lễ Khai giảng 
 - 7h30: Lao động  Thành phần Toàn thể CBGV,HS
  - 8h30: Tổng duyệt công tác Khái giảng (Toàn thể CBGV,HS) 
  - 10h00: Học sinh Ghi TKB   

     - Toàn thể GV-HS
  

   - HS+GVCN

                - Lịch có thể thay đổi theo tình hình thực tế và hướng dẫn từ Phòng GD